معنی و ترجمه کلمه سبب خستگى یا دردسر به انگلیسی سبب خستگى یا دردسر یعنی چه

سبب خستگى یا دردسر

trachle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها