معنی و ترجمه کلمه سبوس یا چاشنى چینى یا ژاپونى مرکب از لوبیاى جوشانده و شیر و غیره به انگلیسی سبوس یا چاشنى چینى یا ژاپونى مرکب از لوبیاى جوشانده و شیر و غیره یعنی چه

سبوس یا چاشنى چینى یا ژاپونى مرکب از لوبیاى جوشانده و شیر و غیره

soy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها