معنی و ترجمه کلمه ستوان به انگلیسی ستوان یعنی چه

ستوان

jemadar
lieutenant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها