معنی و ترجمه کلمه ستون سنگى همجنس صخره متصل به خود به انگلیسی ستون سنگى همجنس صخره متصل به خود یعنی چه

ستون سنگى همجنس صخره متصل به خود

stylolite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها