معنی و ترجمه کلمه سختى به انگلیسی سختى یعنی چه

سختى

accolade
adamancy
addle
asperity
astingency
austerity
buckram
difficulty
duration
duress
eburnation
granite
hardness
hardship
implacability
inclemency
inexorability
inflexibility
intension
intensity
privation
resi

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها