معنی و ترجمه کلمه سخن گفتن انسان به طورى که شنونده نداند صدا از کجا بیرون آمده به انگلیسی سخن گفتن انسان به طورى که شنونده نداند صدا از کجا بیرون آمده یعنی چه

سخن گفتن انسان به طورى که شنونده نداند صدا از کجا بیرون آمده

ventriloquism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها