معنی و ترجمه کلمه سرزنده به انگلیسی سرزنده یعنی چه

سرزنده

alive
animate
animated
bouncing
canty
heartsome
live
lively
snappy
soulful
spirited
spirituous
sprightful
sprightfully
sprightly
stomachy
vivace
vivacious
yare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها