معنی و ترجمه کلمه سرود عروسى به انگلیسی سرود عروسى یعنی چه

سرود عروسى

hymen
hymeneal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها