معنی و ترجمه کلمه سزاوار سرزنش به انگلیسی سزاوار سرزنش یعنی چه

سزاوار سرزنش

blamable
blameful
blameworthy
culpable
imputable
reprehensible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها