معنی و ترجمه کلمه سلولى که تبدیل بذره سفید یا بیرنگ بلغم یاخلط مى گردد به انگلیسی سلولى که تبدیل بذره سفید یا بیرنگ بلغم یاخلط مى گردد یعنی چه

سلولى که تبدیل بذره سفید یا بیرنگ بلغم یاخلط مى گردد

lymphoblast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها