معنی و ترجمه کلمه سلول جنسى که از نظر شکل و کار از سلول جنسى جفت خود قابل تشخیص نیست به انگلیسی سلول جنسى که از نظر شکل و کار از سلول جنسى جفت خود قابل تشخیص نیست یعنی چه

سلول جنسى که از نظر شکل و کار از سلول جنسى جفت خود قابل تشخیص نیست

isogamete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها