معنی و ترجمه کلمه سلول حاصله از تقسیم سلول منى سازکه تبدیل به سلول منى مى شود به انگلیسی سلول حاصله از تقسیم سلول منى سازکه تبدیل به سلول منى مى شود یعنی چه

سلول حاصله از تقسیم سلول منى سازکه تبدیل به سلول منى مى شود

spermatid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها