معنی و ترجمه کلمه سنبل الطیب به انگلیسی سنبل الطیب یعنی چه

سنبل الطیب

allheal
garden heiliotrope
valerian


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها