معنی و ترجمه کلمه سنجش ارزش برحسى معیار نوینى به انگلیسی سنجش ارزش برحسى معیار نوینى یعنی چه

سنجش ارزش برحسى معیار نوینى

transversal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها