معنی و ترجمه کلمه سنگ آهن به انگلیسی سنگ آهن یعنی چه

سنگ آهن

ironstone

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها