معنی و ترجمه کلمه سنگ و شن در ته کشتى یا بالون ریختن به انگلیسی سنگ و شن در ته کشتى یا بالون ریختن یعنی چه

سنگ و شن در ته کشتى یا بالون ریختن

ballast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها