معنی و ترجمه کلمه سهمگین به انگلیسی سهمگین یعنی چه

سهمگین

formidable
hideous
horrible
horrific

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها