معنی و ترجمه کلمه سیستم تقسیم مناسب دولتى بین اعضاء حزب حاکم به انگلیسی سیستم تقسیم مناسب دولتى بین اعضاء حزب حاکم یعنی چه

سیستم تقسیم مناسب دولتى بین اعضاء حزب حاکم

spoils system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها