معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از علم فیزیک که در باره اثرات جریان برق بر معناطیس یا روى جریان هاى الکتریکى دیگر یا روى خودشان بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از علم فیزیک که در باره اثرات جریان برق بر معناطیس یا روى جریان هاى الکتریکى دیگر یا روى خودشان بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از علم فیزیک که در باره اثرات جریان برق بر معناطیس یا روى جریان هاى الکتریکى دیگر یا روى خودشان بحث مى کند

electrodynamics


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها