معنی و ترجمه کلمه شامى به انگلیسی شامى یعنی چه

شامى

damascene
swiss steak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها