معنی و ترجمه کلمه شاید به انگلیسی شاید یعنی چه

شاید

belike
feckly
haply
lest
like
may
maybe
mayhap
peradventure
perchance
perhaps
possibly
probably

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها