معنی و ترجمه کلمه شبکه به انگلیسی شبکه یعنی چه

شبکه

grate
grating
grille
lattice
lattice work
mesh
meshwork
net
netting
network
plexus
rete
reticule
reticulum
treillage
trellis
trelliswork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها