معنی و ترجمه کلمه شبیه بشره اى به انگلیسی شبیه بشره اى یعنی چه

شبیه بشره اى

epithelial
epithelioid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها