معنی و ترجمه کلمه شب تابى به انگلیسی شب تابى یعنی چه

شب تابى

bioluminescence
luminescence
phosphorescence
phosphorism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها