معنی و ترجمه کلمه شب زنده دارى کردن و زحمت کشیدن به انگلیسی شب زنده دارى کردن و زحمت کشیدن یعنی چه

شب زنده دارى کردن و زحمت کشیدن

lucubrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها