معنی و ترجمه کلمه شخصى که هم بامور خارجى و هم بامور داخلى توجه دارد به انگلیسی شخصى که هم بامور خارجى و هم بامور داخلى توجه دارد یعنی چه

شخصى که هم بامور خارجى و هم بامور داخلى توجه دارد

ambiversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها