معنی و ترجمه کلمه شخصى که وضع هوا و امواج را به کشتى گزارش مى دهد به انگلیسی شخصى که وضع هوا و امواج را به کشتى گزارش مى دهد یعنی چه

شخصى که وضع هوا و امواج را به کشتى گزارش مى دهد

aerographer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها