معنی و ترجمه کلمه شخص یاچیز خیلى موثر و سخت به انگلیسی شخص یاچیز خیلى موثر و سخت یعنی چه

شخص یاچیز خیلى موثر و سخت

blockbuster

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها