معنی و ترجمه کلمه شعبه اى از فنون نظامى که در باره فن لشکرکشى و وسایط نقلیه و تهیه اردوگاه و آذوقه و مهمات لازمه در طى لشکر کشى بحث مى کند به انگلیسی شعبه اى از فنون نظامى که در باره فن لشکرکشى و وسایط نقلیه و تهیه اردوگاه و آذوقه و مهمات لازمه در طى لشکر کشى بحث مى کند یعنی چه

شعبه اى از فنون نظامى که در باره فن لشکرکشى و وسایط نقلیه و تهیه اردوگاه و آذوقه و مهمات لازمه در طى لشکر کشى بحث مى کند

logistics


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها