معنی و ترجمه کلمه شعر و نثرى مرکب از یک هجاى بلند بین دو هجاى کوچک و یا یک هجاى موکد بین دو هجاى غیر موکد باشد به انگلیسی شعر و نثرى مرکب از یک هجاى بلند بین دو هجاى کوچک و یا یک هجاى موکد بین دو هجاى غیر موکد باشد یعنی چه

شعر و نثرى مرکب از یک هجاى بلند بین دو هجاى کوچک و یا یک هجاى موکد بین دو هجاى غیر موکد باشد

amphibrach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها