معنی و ترجمه کلمه شناى سگى کردن به انگلیسی شناى سگى کردن یعنی چه

شناى سگى کردن

dog paddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها