معنی و ترجمه کلمه شن و خرده سنگى که در راه آهن به کار مى رود به انگلیسی شن و خرده سنگى که در راه آهن به کار مى رود یعنی چه

شن و خرده سنگى که در راه آهن به کار مى رود

ballast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها