معنی و ترجمه کلمه شوریده کردن به انگلیسی شوریده کردن یعنی چه

شوریده کردن

frenzy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها