معنی و ترجمه کلمه شکن به انگلیسی شکن یعنی چه

شکن

crease
plica


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها