معنی و ترجمه کلمه شیرجه رفتن هواپیما به انگلیسی شیرجه رفتن هواپیما یعنی چه

شیرجه رفتن هواپیما

power dive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها