معنی و ترجمه کلمه شیشه اى که از یکسو کوژ و از سوى دیگر کاو باشد به انگلیسی شیشه اى که از یکسو کوژ و از سوى دیگر کاو باشد یعنی چه

شیشه اى که از یکسو کوژ و از سوى دیگر کاو باشد

meniscus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها