معنی و ترجمه کلمه صاحب امتیاز به انگلیسی صاحب امتیاز یعنی چه

صاحب امتیاز

concessionaire
concessioner
grantee

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها