معنی و ترجمه کلمه صفحه سفیدى که بین دو صفحه چاپى دیگر قرار داده شده به انگلیسی صفحه سفیدى که بین دو صفحه چاپى دیگر قرار داده شده یعنی چه

صفحه سفیدى که بین دو صفحه چاپى دیگر قرار داده شده

slip sheet


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها