معنی و ترجمه کلمه صمو و رزینى که در نتیجه تیغ زدن به گیاه از آن خارج و سفت مى شود به انگلیسی صمو و رزینى که در نتیجه تیغ زدن به گیاه از آن خارج و سفت مى شود یعنی چه

صمو و رزینى که در نتیجه تیغ زدن به گیاه از آن خارج و سفت مى شود

gum resin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها