معنی و ترجمه کلمه ضبط صدا و ثبت آن بر روى صفحه گرامافون به انگلیسی ضبط صدا و ثبت آن بر روى صفحه گرامافون یعنی چه

ضبط صدا و ثبت آن بر روى صفحه گرامافون

discography

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها