معنی و ترجمه کلمه ضربت با چیز تیز به انگلیسی ضربت با چیز تیز یعنی چه

ضربت با چیز تیز

jab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها