معنی و ترجمه کلمه ضربت سنگین از پهلو به انگلیسی ضربت سنگین از پهلو یعنی چه

ضربت سنگین از پهلو

sidewinder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها