معنی و ترجمه کلمه ضلعى به انگلیسی ضلعى یعنی چه

ضلعى

costa
sideward
sidewards

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها