معنی و ترجمه کلمه ضمانت اجرایى معین کردن به انگلیسی ضمانت اجرایى معین کردن یعنی چه

ضمانت اجرایى معین کردن

sanction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها