معنی و ترجمه کلمه طرفدار تمرکز قدرت در دست یکنفر یا یک هیئت به انگلیسی طرفدار تمرکز قدرت در دست یکنفر یا یک هیئت یعنی چه

طرفدار تمرکز قدرت در دست یکنفر یا یک هیئت

authoritarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها