معنی و ترجمه کلمه طفره رفتن به انگلیسی طفره رفتن یعنی چه

طفره رفتن

baulk
doff
fudge
jink
parry
prolong
prolongate
pussyfoot
put off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها