معنی و ترجمه کلمه طفلى که در موقع تعمید به پسر خواندگى روحانى شخص در مى آید به انگلیسی طفلى که در موقع تعمید به پسر خواندگى روحانى شخص در مى آید یعنی چه

طفلى که در موقع تعمید به پسر خواندگى روحانى شخص در مى آید

godchild

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها