معنی و ترجمه کلمه طنابى که به وسیله آن چیزى را مى کشند یا این که روى زمین کشیده مى شود به انگلیسی طنابى که به وسیله آن چیزى را مى کشند یا این که روى زمین کشیده مى شود یعنی چه

طنابى که به وسیله آن چیزى را مى کشند یا این که روى زمین کشیده مى شود

dragrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها