معنی و ترجمه کلمه ظرفیت چیزى بر حسب گالن به انگلیسی ظرفیت چیزى بر حسب گالن یعنی چه

ظرفیت چیزى بر حسب گالن

gallonage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها