معنی و ترجمه کلمه ظرف مخصوص نگاهدارى استخوان هاى مرده به انگلیسی ظرف مخصوص نگاهدارى استخوان هاى مرده یعنی چه

ظرف مخصوص نگاهدارى استخوان هاى مرده

ossuary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها